Contact

Neem vrijblijvend contact met mij op om kennis te maken!

[email protected]

Algemene Voorwaarden

Created with Sketch.


The Colour Lounge is gevestigd in Heeten en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72101474. De handelsnaam die ik gebruik is: 

The Colour Lounge.

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen mij,  The Colour Lounge en mijn opdrachtgevers.  

The Colour Lounge accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen. 

The Colour Lounge 
By Stephanie

Postadres
Berghuisweg 9, 8111 NC Heeten

BTW: NL041211765B01
KVK: 72101474
[email protected]
06-10108488 

Facebook: www.facebook.com/StephanieAlbrechtmuah

Instagram: www.instagram.com/thecolourloungebystephanie 
Hierna ook wel te noemen als Stephanie Albrecht.

 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Stephanie Albrecht en haar opdrachtgevers. Stephanie Albrecht accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Stephanie Albrecht.
 1.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Stephanie Albrecht kenbaar worden gemaakt. 

 

2. Tarieven 

2.1 Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 21% BTW. Voor zakelijke overeenkomsten zal door Stephanie Albrecht een offerte worden uitgebracht op basis van tarieven exclusief 21% BTW.
2.2 Stephanie Albrecht kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij een boeking op uurbasis geldt het uurtarief. Stephanie Albrecht wordt in dit geval geboekt per uur, een halve dag of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 aaneengesloten werkuren en een hele dag op 8 aaneengesloten werkuren.
2.3 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het standaard uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.
2.4 Voor werkzaamheden van Stephanie Albrecht tussen 24.00 en 6.30 uur zal Stephanie Albrecht Make-up & Hair een toeslag rekenen. 

 

3. Reiskostenvergoeding
3.1 De door Stephanie Albrecht gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding. 

 

4. Betaling diensten en producten
4.1 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
4.2 De analyses worden middels een factuur afgerekend voor het totale bedrag.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Stephanie Albrecht moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
4.6 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derden worden doorgegeven en alleen gebruikt worden voor en door Stephanie Albrecht.


5. Totstandkoming boeking
5.1 Een boeking/afspraak komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Stephanie Albrecht aanvaardt en is pas bevestigd wanneer datum, locatie en tijdstip overeen zijn gekomen en de boeking schriftelijk is bevestigd.
5.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Stephanie Albrecht alvorens een boeking te doen. 

5.3 Opdrachtgever zal Stephanie Albrecht op de hoogte brengen van enige bacteriële of virale aandoeningen alvorens Stephanie Albrecht Make-up & Hair begint met het uitvoeren van de opdracht.
5.4 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
5.5 Een offerte heeft een geldigheid van 7 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
5.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

6. Vrij werk
6.1 Stephanie Albrecht werkt in principe alleen mee aan vrij werk/tfp opdrachten mits deze een aanvulling zijn voor haar portfolio en/of netwerk.
6.2 De resultaten die zijn voort gekomen uit vrij werk/tfp opdrachten waaraan Stephanie Albrecht haar medewerking heeft verleend, mogen alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of publicatie met toestemming van Stephanie Albrecht.
6.3 Bij publicatie of (online) plaatsing en openbaarmaking van de vrij werk/tfp opdrachten waaraan Stephanie Albrecht haar medewerking heeft verleend, dient Stephanie Albrecht vermeld te worden in de credits.
6.4 In geval van boeking voor een betaalde opdracht op de datum van het vrij werk/tfp opdracht, kan Stephanie Albrecht ten allen tijde de vrij werk/tfp opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. 

 

7. Overmacht 

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Stephanie Albrecht ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.
7.2 Bij opdrachten voor bruidsmake-up zal Stephanie Albrecht zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
 7.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Stephanie Albrecht niet tot schadevergoeding aanspreken.
 

8. Annulering van de overeenkomst
8.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst (zakelijk of particulier) geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Stephanie Albrecht gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
 8.2 Geboekte particuliere opdrachten kunnen door opdrachtgever tot 5 dagen vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane vooruitbetalingen worden gerestitueerd.
8.3 Indien een geboekte particuliere opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten van het factuurbedrag verschuldigd:
a) Bij annulering minder dan 5 dagen tot 24 uur voor de opdracht 50%. 

b) Bij annulering minder dan 24 uur voor de opdracht 75%. 

8.4 Indien een geboekte zakelijke opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten van het factuurbedrag verschuldigd: 

a) Bij annulering minder dan 24 uur voor de opdracht 50%. 

8.5 Indien de opdrachtgever (zakelijk of particulier) bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder 'mooi weer boeking'), dan kan een dergelijke boeking, mits 12 uren voor aanvang van de opdracht gemeld, éénmaal kosteloos worden geannuleerd. Bij een tweede annulering van dezelfde boeking wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

9. Aansprakelijkheid en schade
9.1 Stephanie Albrecht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
9.2 Stephanie Albrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Stephanie Albrecht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
 9.3 Klachten dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Stephanie Albrecht te worden ingediend.
9.4 Stephanie Albrecht sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Stephanie Albrecht en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Stephanie Albrecht kunnen worden toegerekend.
9.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Stephanie Albrecht is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

10. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
10.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Stephanie Albrecht.
10.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

11. Slotbepalingen
11.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Stephanie Albrecht bestaat is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Stephanie Albrecht en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
11.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.